Whatsapp icon

24-uurs service

Vakkundige monteurs

Snelle oplossingen

De NVKL-gedragscode is iets waar Van den Brink Koeltechniek zich aan houdt. De NVKL-gedragscode is de moderne vertaling van degelijke waarden waar we als NVKL-leden voor staan. Het is een wezenlijk onderdeel van het NVKL-lidmaatschap. Alle leden van de NVKL, zowel leveranciers als installateurs en aanverwante bedrijven, moeten zich houden aan de NVKL-gedragscode.

Dit is de gedragscode voor NVKL-Leden:

 1. 1

  zijn als NVKL-ambassadeurs open, eerlijk en betrouwbaar en steunen de waardigheid en goede reputatie van alle NVKL-leden en hun vakgebied. Managers hebben een voorbeeldfunctie ten opzichte van hun medewerkers.

 2. 2

  handelen eerlijk en voorzichtig en voorkomen álles wat gevaar of schade aan de eigendommen of reputatie van klanten of bedrijven kan veroorzaken. NVKL-leden voorkomen dat door onveilig gedrag anderen in gevaar gebracht worden, bijvoorbeeld door drank- of drugsgebruik. Oneerlijk gedrag, zoals bedrijfsdiefstal, oneigenlijk computergebruik (privé-doeleinden) of inbreuk of misbruik van intellectueel eigendom door het kopiëren van technische specificaties, tekeningen of andere gegevens, wordt niet getolereerd.

 3. 3

  hebben professionele managers in houding en gedrag. Ze informeren de medewerkers tijdig over de bedrijfsresultaten en steunen hun medewerkers in eigen verantwoordelijkheid voor zelfontplooiing en verbreding van de technische kennis en vaardigheden.

 4. 4

  bieden alle medewerkers gelijke kansen in een goed werkklimaat. Medewerkers worden niet gediscrimineerd naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, etniciteit, geaardheid, geslacht of leeftijd, et cetera. De werksfeer tolereert nooit seksuele intimidatie, persoonlijke bevoordeling, pesten of grappen ten koste van anderen.

 5. 5

  zijn open en objectief, voeren technisch onderzoek uit om, op basis van feiten, fouten te kunnen onderkennen en waarderen constructieve kritiek om van fouten te kunnen leren en duurzaam te kunnen verbeteren.

 6. 6

  streven naar optimale klanttevredenheid en geven gebruikers alle informatie zoals standaarden, kwaliteitsnormen en onderhoud- en gebruiksvoorschriften, zodat de klant optimaal veilig, milieu – en onderhoudsvriendelijk, energie efficiënt en duurzaam kan werken met hun producten of installaties.

 7. 7

  zijn zeer terughoudend bij het aanbieden of ontvangen van gratis diensten of geschenken (hogerdan 100 euro) en houden een scherpe balans tussen vriendendienst en mogelijke beïnvloeding. Dure cadeaus of gratis buitenlandse reizen, golftoernooien, skyboxen, et cetera worden gemeld en besproken.

 8. 8

  zijn integer en voorkomen elke vorm (of zelfs de schijn) van belangenverstrengeling en maken geen afspraken met marktpartners over prijzen en marktverdeling, zijn maatschappelijk verantwoorde ondernemers en kiezen altijd voor technische beslissingen die de openbare veiligheid en gezondheid van de maatschappij en het milieu beschermen.

 9. 9

  NVKL-leden voldoen in ieder geval aan alle wettelijke eisen en verplichtingen. Bij twijfel is er een meldplicht én biedt het management een open oor voor iedereen die mogelijke risico’s ziet. (In zeer moeilijke omstandigheden is er de NVKL-vertrouwenscommissie).

 10. 10

  staan voor lange termijn relaties en informeren de afnemers en het publiek eerlijk en objectief over de mogelijkheden, beperkingen of risico’s van hun geleverde producten of installaties.